Stadgar

Stadgar för Sunhults Byalag fastställda den 25 maj 1970.

§ 1.
Föreningens namn är Sunhults Byalag. Den har till ändamål att verka för samhällsangelägenheter, vilka kan vara till nytta och trevnad för bygdens invånare. Föreningen skall vara en länk mellan samhället och kommunen, myndigheter och sammanslutningar.

§ 2.
Medlem av föreningen är alla inom Sunhults samhälle och i dess närhet boende personer, som erlagt av föreningen på årsstämman fastställd medlemsavgift.

§ 3.
För främjande av föreningens ändamål anskaffas dessutom erforderliga medel dels genom frivilliga bidrag och gåvor, dels genom anordnande av olika aktiviteter. De således influtna medlen skall uteslutande användas för samhällsnyttiga, eller efter föreningens prövande andra ändamål. Upptagande av lån eller annan skuldsättning av föreningen får icke företagas utan föreningsstämmans beslut.

§ 4.
1. Föreningens angelägenheter, kontanta medel och övrig egendom handhas av en styrelse, bestående av sju personer med tre suppleanter, vilka väljes vid ordinarie årsstämma för ett år i sänder. Styrelsen skall representera byalaget.

2. Föreningen utser vid årsstämma ordföranden. För övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta föreningens angelägenheter det fordrar, eller då minst två av styrelsens ledamöter därom gör framställning.

4. Föreningens firmatecknare kan var för sig underteckna alla handlingar rörande föreningens ekonomiska angelägenheter. Firmatecknare är ordföranden och kassören.

5. Kassören skall föra föreningens räkenskaper samt omhänderha dess kontanta medel, för vilka dock styrelsen i sin helhet är gemensamt ansvarig. Föreningens medel skall göras räntebärande.

6. Styrelsen är beslutmässig då minst 4 av dess ledamöter eller suppleanter är tillstädes. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

7. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollet justeras av ordföranden jämte en vald styrelseledamot före nästkommande sammanträde.

§ 5.
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer. Revisorer såväl revisorssuppleanter skall ha uppnått myndig ålder.

§ 6.
Föreningens arbets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas så tidigt, att revision kan verkställas före februari månads utgång.

§ 7.
1. Ordinarie årsstämma hålles under mars månad, på dag som styrelsen bestämmer. Föreningsstämma hålles så ofta styrelsen anser nödigt, eller då minst fem föreningsmedlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig framställning.

2. Kallelse till stämma skall minst åtta dagar i förväg kungöras genom anslag inom samhället och innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman.

3. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:
a. Beslut med anledning av styrelsens och revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet.
b. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
c. Val av revisorer och suppleanter.
d. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman och varom kallelsen innehållit uppgift.
e. Fastställande av årsavgift. f. Vid stämman väckta frågor och förslag. I frågor som rör föreningens ekonomi får icke beslut fattas utan att dessa frågor varit i kallelsen upptagna. Frågor av ekonomisk art som väckes av föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda minst fjorton dagar före stämman.

4. Alla val skall ske med öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning av någon medlem begäres. Varje medlem äger vid stämma en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

5. Stämmans protokoll skall senast åtta dagar efter stämman justeras av två av stämman utsedda justeringsmän.

§ 8.
Andringar och tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas på ordinarie årsstämma. Förslag till sådana ändringar eller tillägg skall för att bli föremål för stämmans behandling vara till ordföranden inlämnade före januari månads utgång det år förslagen önskas behandlade.

§ 9.
Föreningens upplösning kan beslutas av årsstämman, varvid dock erfordras, att förslag därom varit i kallelsen upptaget samt att beslutet omfattas av minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande stämmodeltagarna.

§ 10.
I händelse av föreningens upplösning skall alla dess tillgångar överlämnas till annan förening i Sunhult, om sådan förening finnes och av årsstämman anses lämplig, eller till Aneby kommun för att användas till för Sunhults samhälle nyttiga ändamål.